söndag, maj 06, 2012

Mediekultur, mediasamhälle


Mediekultur, mediasamhälle är en bred introduktion till det breda ämnet mediavetenskap. Författaren är den norske medieprofessorn Jostein Gripsrud, som förutom att ha pedagogiska talanger ibland skriver med en viss humor. En central frågeställning för Gripsrud är på vilket sätt media påverkar människan. En annan handlar om under vilka villkor medias underhållnings- och nyhetsproduktion blir till.
”Bra journalistiska idéer kan förkastas med hänvisning till vad marknadsundersökningar visat om viktiga målgrupper och deras preferenser. Många i mediebranschen uppfattar detta som naturliga begränsningar av den redaktionella friheten, medan politiskt beslutade villkor för verksamheten däremot lättare framstår som ”onaturliga” och diktatoriska.”

Dessutom presenterar och kritiserar författaren olika kommunikationsmodeller. När han resonerar kring dessa frågeställningar använder han sig bl.a. semiotik, strukturalism, hermeneutik, retorik och narratologi, Pierre Bourdieus sociologi (och Hebermas), poststrukturalistiska teorier och modern vetenskapsteori. Det låter teoretiskt men författaren har en imponerande förmåga att konkretisera resonemangen, vilket gör att boken kan läsas utan förkunskaper i humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen. Bokens bredd och pedagogiska förtjänster gör att den kan intressera fler än studenter i journalistisk eller medievetenskap.


Mediekultur, mediesamhälle
Jostein Gripsrud
Daidalos

Inga kommentarer: