tisdag, augusti 09, 2016

Ett liberalt argument för slaveri?

Liberaler i olika former brukar argumentera för att minoriteter bör han någon form av skydd mot majoritetens beslut. Med minoriteter menar man vanligtvis de egendomslösa. För att förhindra att fattiga på politisk väg tillskansar sig de besuttnas egendom var därför liberaler länge emot den allmänna rösträtten. Nuförtiden försöker man i stället med hjälp av olika lagar att begränsa regeringars och parlaments makt över den ekonomiska politiken (Självständig riksbank, överskottsmål, lagar om offentlig upphandling mm).

John Calhoun, som var USA:s sjunde vicepresident (åt både John Q. Adams och Andrew Jackson), har använt det liberala argumentet som stöd för slaveriet… Herbert Tingsten presenterade hans tankar så här i Demokratins problem: ”Om alla till en stat hörande individer vore legalt likställda, kunde, förklarade man, en klasskamp mellan de besittande och de egendomslösa icke undvikas, och denna kamp måste leda till revolutionära aktioner och därmed till samhällets sönderbrytande. Under slavsystemet kunde däremot verklig jämlikhet och demokrati känneteckna förhållandet mellan de fria medborgarna, ty de egendomslösa, presumtivt missnöjda klassen vore då avskuren från allt inflytande. Slaveriet vore alltså i grunden en förutsättning för demokrati, vilket också erfarenheten från antikens folkstyrelser visade. ”Slaveriet är nödvändigt under ett republikanskt styrelsesätt”, yttrade Calhoun. ”Utan slaveriet är ett varaktigt republikanskt styrelseskick otänkbart”. (s. 106, Bokförlaget Aldus/Bonniers, 1960 års upplaga)

Tingsten noterar att Rousseau resonerat snarlikt: ”De två ytterligheterna berör varandra…Det finns situationer så olyckliga, att friheten icke kan bevaras annat än på andras bekostnad, i vilka medborgaren icke kan vara verkligt fri utan att slaven är totalt förslavad”. (s. 45, Demokratins problem)

Inga kommentarer: