fredag, april 28, 2017

Vetenskap och propaganda i nationalekonomi

…det viktiga är att det rent allmänt inte går att representera klassernas politiska åsikter genom deras intressen. Intressen blandas med moraliskt patos.… (...) Det finns lyckligtvis gott om människor, som känner sig manade att inta åsiktsståndpunkter, vilka inte alls korresponderar till deras intressen.

Emellertid har det sina vanskligheter att verkligen fullt vetenskapligt kunna konstatera detta åsiktsfält. Till en början är det viktigt att ha i minne, att man inte har rättighet att ta människor på orden. När vi skall redogöra för vår politiska inställning, använder vi oss alla mer eller mindre av en hel del allmänna talesätt, konventionella fraser och döda principer, vilka inte står i någon närmare förbindelse med vår faktiska handlingsberedskap. Amerikanska sociologer har gjort intressanta studier av korrelationen mellan folks allmänna deklarationer i negerfrågan och deras faktiska beteende i alldagliga situationer och därvid funnit en mycket dålig överenskommelse. (s. 257).
(…)
Man kan i varje fall inte dra någon direkt slutsats av folks verkliga attityd av deras sätt att tänka och tala. (…)

Kommer härtill att även om vi skulle lyckas tränga bakom de allmänna fraserna och verkligen nå fram till en kunskap om de olika socialgruppernas sannolika åsiktställning i konkretiserade politiska problem i betydelsen av deras verkliga handlingsberedskap, så motsvarar likväl inte detta det åsiktsfält, som den ekonomiska teknologin behöver som grundval för sina undersökningar. Dessa åsikter är nämligen i väsentlig mån baserade på felaktiga föreställningar om den sociala verkligheten och om sammanhangen därinom. Nu är det klart, att en ekonomisk teknologi inte med fördel kan byggas upp på dessa åsikter, vilka som förutsättning inte bara har en viss personlig emotionell inställning till problemen utan dessutom oriktiga verklighetsföreställningar.

Bland annat för att den ekonomiska teknologin skall kunna vara av praktisk nytta, krävs det att den i stället byggs upp på de åsikter som dessa människor med sin allmänna inställning till socialproblemen skulle ha, om de iakttog verkligheten riktigare, låt oss säga om de till en början visste allt det vi nationalekonomer redan vet om det invecklade reaktionsförloppet inom prisbildningsmekanismen. Det är just därigenom som den ekonomiska teknologin skall vara av orienterade och uppfostrande betydelse. Vid konstaterandet av det för våra undersökningar relevanta åsiktsfältet gäller det därför att ur de på något sätt konstaterade faktiska åsikterna dra ut de åsikter som de olika socialgrupperna skulle äga under den helt hypotetiska förutsättningen, att deras ekonomiska insikter vore fullständigare och riktigare. (s.259)
(…)
De politiska krafterna hade inte tillfyllest upptäckt att den på lång sikt verkligt effektiva politiken inte bara går ut på att utnyttja opinioner utan i första hand på att skapa dem. (…) Den på lång sikt effektivaste propagandan måste gälla det uppväxande släktet. (…) Som man kan vänta, är det de två mera diktatoriskt styrda nationerna, Ryssland och Italien, vilka snabbast vetat att ta lärdom. Den målmedvetna politiska pedagogiken i dessa båda länder utgör kanske kommunismens och fascismens allra intressantaste sociala experiment…. Som god trea i fråga om målmedveten och tekniskt skicklig politisk pedagogik kommer märkligt nog den från vissa synpunkter mest individualistiska nationen i världen, Förenta Staterna. Det är givetvis rasblandningen som aktualiserat problemet – ”e pluribus unum” – och var och en kan iaktta resultatet: trots alla rasskillnader, alla regionala och sociala avstånd är det sannolikt ingen nations ungdom, bortsett från de båda nyssnämnda länderna, som växer upp med en i det stora hela taget mer kompakt likriktad åsiktsinställning; riktad i enlighet med den politiska tendensen. (s. 262-263)

Gunnar Myrdal
Vetenskap och politik i nationalekonomi
Rabén & Sjögren, 1972, ursprungligen publicerad 1929

torsdag, april 27, 2017

Propagandakritik som propaganda (2)

Riksföreningen Sverige-Tyskland (RST) bildades i slutet av 1937. Året efter började man ge ut tidskriften Sverige-Tyskland. Dess syfte var att motverka vad man menade var en subjektiv och osaklig kritik av Tyskland. ”Objektivt sett är det naturligtvis så, att den tyska nationalsocialismen, liksom varje annan stor folkrörelse är en blandning på gott och ont, men enligt mitt förmenande överväger det goda” förklarade genetikprofessorn Herman Nilsson-Ehle som var RST första ordförande.

Idéhistorikern Patrick Lundell beskriver organisationens verksamhet i texten
De välvilligas rationalitet Objektivitetsideal och mediakrtik inom Riksförbundet Sverige-Tyskland 1938-1959
:

”Riksföreningens sätt att motverka ”tyskhets bestod i praktiken minst lika mycket i en mediakritik som i positiva motbilder från Tyskland. Om det emellanåt rentav går att spåra försiktig kritik av Tredje riket, och om en ganska stor del av artiklarna handlar om tysk kultur i mer allmän mening, är ett stående inslag i snart varje text i Sverige-Tyskland kritik av medieförhållandena i Sverige. Ibland i förbigående, ibland som huvudsak. Inget nummer av tidskriften saknar termer som ”tyskhets”, ”känslotänkande”, ”agitation”, ”massuggestionens nutida medel”, ”journalistisk förvildning”, ”ensidig och tendensiös nyhetsförmedling”. Alla anspelar på den svenska offentlighetens brister. (…) Ett grundläggande problem med nyhetsförmedlingen menade man var att den framförallt förlitade sig på amerikanska, brittiska och franska telegrambyråer samt att allt färre tidningar hade egna medarbetare i Tyskland.

Att systematiska studier av källanvändning, rubriksättning och placering i tidningen skulle peka i denna tyskkritiska riktning är inte uteslutet, givet att den dominerande opinionen i Sverige av allt att döma inte var ”tyskvänlig”. Men det är egentligen inte poängen här. Viktigare är att konstatera att denna kritik kunde framstå som vederhäftig och rimlig, förhållandena närmast förväntade av ”tyskvänner”. Detta särskilt mot bakgrund av ett första världskrig i färskt minne där tidningspressens propaganda på båda sidorna av konflikten och dess betydelse för omfattningen av slakten var en etablerad sanning.


Lundell ger några exempel på hur det kunde låta i tidskriften:


”Att den norska ångaren ”Lappen” inte sänktes av någon tysk u-båt utan sprängdes av den egna besättningen för att man skulle försöka få ut försäkringssumman för det skröpliga fartyget har också tigits ihjäl av våra stora ”objektiva” dagstidningar. Så ser alltså neutraliteten ut.” (1940)

”En förebråelse, som ej sällan riktas till svenska tyskvänner, är att de vägrar ”se sanningen i ögonen”, vilket betyder att de ej motståndslöst godtaga de versioner världshändelserna som spridits i anglofilt likriktade böcker och tidningar. (---) Vad har vi för anledning att obetingat tro på alla de uppgifter om förhållandena i de av tyskarna ockuperade länderna, som spridits över Sverige? Det är ett känt faktum att Tyskland i tio års tid systematiskt förtalats och nedsvärtats, och vem som helst som har en smula eftertanke och god vilja kunna genomskåda väven av oriktiga uppgifter och hetspropaganda (---) Är det under dessa förhållanden egendomligt om vi tyskvänner äro ganska skeptiska mot de uppgifter om tyskt tyranni och tyska ogärningar, som i överflödande antal förekomma i tidningsspalter och böcker?” (1943)

Tidigare inlägg Propagandakritik som propaganda (1)

De intellektuellas förräderi?
Intellektuellt utbyte mellan Sverige och Tredje Riket
Maria Björkman, Patrick Lundell & Sven Widmalm (red)
Arkiv förlag, 2016, s. 277-306

söndag, april 23, 2017

Rapport från kjolbadets tid

”Jag föddes den 8 maj 1902 i Menton. Den dagen dog 40 000 människor på andra sidan jordklotet när Pelée fick ett utbrott.” Nine, min farmors moster, brukade alltid säga att hon föddes samma dag som katastrofen i Martinique. 92 år senare dikterade hon sina memoarer.

Nins mamma hade en livsmedelsbutik i Menton. Italienska kunder brukade gå in i bakre delen av butiken och lyfta upp kjolen så att farmors farmor kunde binda fast packet med socker och kaffe på deras lår. De fyller också fickorna under svarta kjolar. ”De smugglar dessa varor över gränsen till Italien då de är billigare i Frankrike.” Bilar ersätter allt mer hästar, och Nine häpnar över att bilarna till och med får tak.

Mycket är nytt för mig. Pierre, min farmors far, jobbade tydligen redan som tolvåring på en biograf i närheten. Nine hade en bror, Emil, som blev pilot 1914 trots att han bara var 17 år. Han fick en skinnmössa och runda skyddsglasögon men nästan ingen utbildning.

1920, när de sålt butiken för ”en skiva bröd” flyttar familjen till 52, Avenue de la Victoire, i Nice. Nine börjar jobba som frisör. Hon tjänar tre franc om dagen.

”Mer än en gång äcklades jag av lukten av fett hår.”(…) ”Men jag gillar frisersalongerna. Man erbjuder mig en tjänst med sju franc om dagen. Jag blir uppskattad av kunderna som till min stora tillfredställelse föredrar vänta tills jag är ledig… Jag är stolt. Mellan fåtöljerna, ridåer, de skärmar av kunderna. Vi har ibland eleganta och välbärgade kunder som kommer i limousin, och så arbetare från en cigarettfabrik. Lukten från håret avslöjar socialgrupp och yrke… om de har ett yrke… ”

Nine badar i kjol. Det fanns baddräkter men få använde sådana nymodigheter förklarar hon. De flesta anekdoter intresserar väl mest familjen men historien om farmors farfars död kommer med i nästa bok.

(Bilden är Nines bröllopsfoto från 1926.)


Paulette Mury-Denis
Les Rameaux d´Olivier
Egen utgivning

lördag, april 22, 2017

Vad ska vi misstro - och hur

Så gott som var och en som klarat ett vanligt intelligenstest begriper, att saluförande av varor – styrning och efterfrågan på speciella produkter – kräver genomtänkt lögnaktighet. (s. 265)

Fantasi och image-skapande spelar också en viktig roll i relationerna mellan det industriella systemet och staten. Genom att fundera ut en lämplig image av statens ställning, framtid, problem eller risker kan det industriella systemet försäkra sig om en förmånlig reaktion på sina behov. (s. 266)

När detta skrivs har det kalla kriget i närmare tjugo år varit den erfoderliga imagen. Jag antyder inte för en sekund, att denna image bara har det industriella systemets behov att tacka för sin existens. (s. 267)

Frågan är vad vi ska misstro – och hur. Det industriella systemet medverkar till att skapa tilltro till imagen av en olöslig konflikt (och därmed sammanhängande karaktärsdrag) som rättfärdigar dess behov. I och med att tilltro uppnåtts förefaller kapprustningen normal, naturlig och oundviklig liksom de handlingar som bygger på den. En avvikande åsikt förefaller excentrisk och ansvarslös. Häri ligger systemets styrka – och det bygger på övertalning snarare än på påtvingad medverkan.

Men vid närmare betraktande visar det sig mycket som hålls för sant vara fantasier. Sanningen i fallet Förenta staterna och Sovjetunionen är, att de är två stora industrinationer. (…) Maktspelet mellan dem är allt annat än ett nollsummespel så som det för närvarande spelas. (…) Båda systemen är underkastade industrialiseringen imperativ. Detta innebär för båda planering. Och medan de har olika sätt att behandla den individ som motsätter sig planeringen, innebär planeringen i båda fallen att marknadsmekanismen åsidosätts till förmån för kontroll av priser och det indivuduella ekonomiska beteendet. Det står helt klart, att båda länderna lägger sig vinn om de åsikter som gagnar industriapparaten. ” (s. 270-271)

Ur John Kenneth Galbraith Den nya industristaten Wahlström & Widstrand 1969 (Översatt av Vera Ölmedal)

fredag, april 21, 2017

Tystnad mot terrorism

Terrorism är ett underligt begrepp. Vanliga substantiv syftar på något konkret eller abstrakt som har vissa egenskaper. En stol är något man kan sitta på. Ibland är vi inte överens om vad som karaktäriserar ett substantiv men diskussionen handlar alltid om dess egenskaper. När det gäller terrorism förhåller det sig annorlunda. Det är inte terrorn som definierar terrorismen utan förövaren. Amerikansk lag definierar terrorism som politiskt våld som utförts av icke statlig organisationer mot civila. Det är som om man kommit överens om att det viktigaste kriteriet för en stol är att vara tillverkade av en viss typ av företag.

USA och Storbritannien dödade hundratusentals japanska och tyska civila under andra världskrigets bombräder. Det var ett politiskt motiverat massmord på oskyldiga människor som syftade till att terrorisera allmänheten till underkastelse. Men det räknas naturligtvis inte som (stats) terrorism eftersom det är vinnaren som skriver historien. Om Hitler vunnit andra världskriget hade de franska motståndsmännen under ockupationen förmodligen fortfarande beskrivits som terrorister. Och om Apartheid inte avskaffats hade USA med all säkerhet fortfarande klassat ANC som en terroristorganisation. Terrorism är ett namn som man ger fienden men som man som regel inte använder för att beskriva sin egen aktivitet. Jakobinerna under franska revolutionen var ett av få undantag. Detta innebär naturligtvis inte att alla som kallas terrorister kämpar för frihet eller rättvisa.

Terrorism är ett märkligt överskattat fenomen i västvärlden. Med undantag för 2001 dödar amerikanska förskolebarn fler amerikaner än terrorister, men dessa mord får inte alls lika mycket uppmärksamhet. Mellan 2001 och 2013 har också över 450 000 amerikaner dött i trafikolyckor utan att någon krävt en krigsförklaring mot trafikdöden. Om en trafikolycka orsakat samma skador som attentatet på Drottninggatan hade händelsen naturligtvis inte haft samma nyhetsvärde. Det skulle kunna förklaras med att den skada som terrorismen tillfogar oss snarare är psykologisk än fysisk. Ytterst är det avsikten som förfärar oss.

Terrorismen lever i ett symboliskt förhållande till medierna och demokratin. Syftet med attentatet på Drottninggatan var inte att döda fyra personer utan att skrämma tio miljoner svenskar. Terrorism är en kombination av våld och propaganda, den är en form av militär teater, som syftar till att regeringar och allmänhet ska underkasta sig terroristernas vilja.

Det är inte ofta jag är överens med Margret Thatcher men när det gäller terrorismen hade hon rätt. För att bekämpa den måste man beröva terroristerna det ”syre” de behöver. Deras syre är publicitet. Vi måste begränsa och reglera det sätt som media får rapportera om terrorattentat. Nyheter om attentat bör naturligtvis inte censureras men den dramatiska presentationen av attentat kan begränsas på olika sätt. Det kan handla om förbud mot att visa bilder på skadade eller rädda människor och ryktesspridning. Det är till exempel inte rimligt att sprida uppgifter om skottlossning efter attentatet på Drottninggatan utan att dessa bekräftats av polisen. Och varför ska vi visa namn och bild på mördarna, när det just den uppmärksamhet de eftersträvar? Så länge vi talar och ger ett orimligt stort utrymme om terrorismen vinner de som utför det politiska våldet i inflytande. Även fördömanden tjänar dess sak. Det är vår tystnad, inte vår upprördhet som bäst motarbetar terrorismen.


Publicerad i Flamman

torsdag, april 20, 2017

Måste alla verkligen ha en hjärna?

Måste alla bostäder ha ett kök? undrar tobakslobbyisten Patrik Strömer i Corren. Frågan är naturligtvis retorisk. Det går ju lika bra att laga mat i badrummet (där det finns en ventil) eller på balkongen så att grannarna kan njuta av lukten. Men varför måste alla bostäder ha badrum? De är inte mer gratis än kök, och i mer tätbefolkade städer finns andra potentiella lösningar. Den som nyss fått jobb och behöver en bostad, kanske prioriterar att kunna äta ute eller tvätta sig i ett badhus i stället för att binda sitt lilla kapital i kök eller badrum som sällan används. Vissa kanske föredrar att bli tvättade på thaimassager.
Frågan jag ställer mig är om alla verkligen måste ha en hjärna? En hjärna är inte gratis. Den konsumerar 20 procent av vår energi. Det finns exempel på hur naturen valt bort den kostsamma hjärnan. Ett intressant exempel är Sjöpungen som äter upp sin hjärna när den hittat en lämplig tidningsredaktion att fästa sig vid. Naturligtvis vill de flesta människor ha en hjärna i sitt huvud. Men den som vill äta upp sin hjärna bör ha friheten att göra det.

onsdag, april 19, 2017

Även om judar är människor....

Ett eller flera ord har bytts ut i Eli Göndörs krönika i Corren... gissa vilket...


…det går att skönja upptäcka minsta gemensamma nämnare för judar….

Även om judar är människor så skiljer sig exempelvis uppfattningen om familjen och religionens roll för individer och för samhället…

Den som hävdar att svenska judar inte är särskilt religiösa tycks vilja göra dem så lika som möjligt bilden av hur svenskar kan tänkas vara. Judars närhet till det svenska gör dem helt enkelt till bättre eller mer acceptabla människor. Förhållningssättet säger mer om rädsla för att se skillnader än vad det säger om hur judars religiositet skiljer sig från andra grupper i Sverige.


tisdag, april 11, 2017

Till skatternas försvar


Det finns ett pedagogiskt problem med skattedebatten skriver Lars Kriss i Bohuslänningen. Det stämmer. Men Kriss har fel i att problemet skulle bestå i att folk inte förstår den godtyckliga principen att folk ska hälften kvar. Problemet är snarare att få vet att de får tillbaka det mesta av vad de betalar i skatt under en livstid. När vi är i yrkesverksam ålder finansierar vi det vi behöver som barn och gamla. Frågan är inte vilken procentsats som låter bra, utan hur mycket av våra inkomster som ska investeras i barndom och ålderdom. Har vi skattenivåer på 1950 talets låga nivåer får vi också en skola, pensioner och äldrevård som kommer att ha 50 tals nivå.

Sverige har världens bästa näringslivsland enligt affärstidningen Forbes senaste mätning. Detta trots att skatterna räknats som ett minus. I själva verket är de höga skatterna en förutsättning för att näringslivet ska frodas. Amerikanska delstater med högre skatter har också högre tillväxt än delstater med lägre skatter. Amazon ska investera en miljard dollar i Sverige. Huvudskälet är att det är lätt att hitta utbildad personal i Sverige. Det är ju gratis att skaffa högre utbildning här.

Hushållens disponibla inkomster, den inkomst man kan använda till konsumtion eller sparande efter att skatten är betald, har ökat med över 40 procent sedan 1993. Samtidigt har de flesta privata varor och tjänster blivit billigare. Det är alltså inte så att skatterna tvingat oss att dra åt svångremmen.

måndag, april 10, 2017

Förbudet som befriar

Vem är emot frihet? Benito Mussolini hörde till den lilla skaran som hade principiella invändningar. ”Frihet var okey för grottmänniskor men civilisation innebär en progressiv minskning av den personliga friheten” hävdade han. Mussolini hade rätt i att stenåldern var laglös, men föreställningen att förbud och lagar skulle minska den personliga friheten stämmer naturligtvis inte. I ett laglöst samhälle kan de starka döda eller förslava de svaga. Lagen befriar, obegränsad frihet förslavar. Det handlar bara om att utforma lagar som ökar den verkliga friheten.

Här är jag oense med Sofia Nerbrand i NT som inte verkar ha funderat mycket
över de principiella frågorna i sitt försvar för friskolorna (”Låt dem välja”). Man behöver inte söka stöd hos Marx för att hitta svagheter med dagens system. Ann Marie Pålsson, tidigare moderat riksdagsman och docent i nationalekonomi har presenterat solida nationalekonomiska argument mot att vi låter aktiebolag driva skolor. Hon påpekar att två oförenliga principer står emot varandra. Den offentliga sektorn styrs efter behovsprincipen. Det är till exempel inte plånboken som styr hur mycket vård man får utan hur sjuk man är. På samma sätt har alla rätt att få en viss grundläggande utbildning även om man inte har ett gott huvud. Aktiebolag styrs efter vinstmaximeringsprincipen. Den VD som inte gör det bryter mot aktiebolagslagen. För att lyckas med detta vänder sig aktiebolag mot lönsamma kunder. Volvo försöker naturligtvis inte att tillverka bilar som deltidsarbetande städerskor har råd att köpa.

Att bilindustrin fungerar så här är kanske inte ett problem. Men det blir mer besvärligt när det handlar om utbildning där kunden i slutändan också är produkten. Studiebegåvade elever är betydligt billigare att utbilda än studiesvaga. Friskolor som drivs som aktiebolag etablerar sig därför i områden där de har anledning att tro att de mest lönsamma eleverna finns. De kan också marknadsföra sig på ett sätt som avskräcker elever som inte har så lätt i skolan. Nerbrand skriver att friskolor har bättre resultat än kommunala skolor men det är ju bara ett resultat att eleverna har olika bakgrund. De pengar som förr gick till extrastöd av svaga elever går nu till friskolornas aktieägare.

Om man ska ha skolor som drivs av aktiebolag och samtidigt kunna leva upp till den offentliga sektorns behovsprincip så skulle man tvingas anpassa skolpeng efter elevernas studieförmåga. Det kan göras genom att alla sexåringar IQ testas. Men det vore ju, som Pålsson påpekar politiskt omöjligt. Men om man ändå kunde genomföra ett sådant system skulle aktiebolagen naturligtvis bli helt ointresserade av skolvärlden. Deras vinster är helt beroende av att skolpengarna fördelas ineffektivt och orättvist.

Surrealistiskt om Syrien

Anders Romelsjö har kritiserat mitt inlägg, Propagandakritik som propaganda, på FiB. Det är en monoman kritik där han börjar med att förneka triviala fakta. Han anklagar mig för att ” anför felaktiga uppgifter i sakfrågan” eftersom han inte kunnat hitta ett uttalande från rysk media jag nämnde som exempel på rysk propagandakritik. Jag vet inte om Romelsjö är medveten om det men Rysk tv sänder också på ryska. Eftersom jag inte kan det språket har jag litat på att den referens som två brittiska forskare ger är korrekt. Om Romelsjö hade varit intresserad hade han lätt kunnat fråga mig eller hittat källan i min bok som han gör reklam för på sin blogg av någon anledning.

Romelsjös monomana text illustrerar det jag kritiserar ryska medier för: propagandakritik som används för att bedriva propaganda. Han ger många exempel på att USA störtat olika länders regeringar som om det skulle vara ett bevis på att Syriens problem i första hand inte är hemmagjorda. Vad USA gjorde 1953 på andra kontinenter hjälper oss inte att förstå vad som händer i Syrien idag. Romelsjös oförmåga att förstå att många syrier hatat och varit rädda för Assad regimen ända sedan 1971 är fascinerande men hör kanske inte hemma på en debattsida.

torsdag, april 06, 2017

Hyckleri om gasattacken i Syrien

Giftgasattacken i Khan Sheikhun får mig att tänka på medeltidens förbud mot armborst. Det utfärdades av påve och motiverade med att det var ett okristligt vapen. Det verkliga skälet var förmodligen att armborstets pilar kunde penetrera rustningar. Vilken bonde som helst kunde plötsligt döda en riddare; vilket hotade hela samhällsordningen. Men kyrkans förbud var inte totalt. Det var okey att använda armborst mot muslimer.
I praktiken är hycklande ännu större idag. Så länge Saddam Hussein var allierad med USA var det okey att han använde kemiska vapen mot irakiska kurder och Iran. USA skyllde mot bättre vetande på Iran. Men när Saddam invaderade Kuwait visste den retroaktiva upprördheten inga gränser.
Hyckleriet omfattar också frågan vad som utgör ett kemiskt vapen. Är de napalmbomber som USA använde för att bränna ihjäl människor under Vietnamkriget mindre kemiska och mer humana än till exempel senapsgas? Hur är det med vit fosfor? ”Krigsförbrytelser är a priori totalitära” skrev Karl Vennberg i sin berömda artikel ”Vietnam som moralproblem ”Fråga bara de förkolnade vietnamesiska barnens vålnader, om de inte kände skillnad på demokratisk och totalitär napalm.”
Faktum är att västvärldens militära strategi infattat massmord mot civila ända sedan andra världskriget. Under Koreakriget fällde USA fyra gånger fler bomber (räknat i sprängkraft) än vad Japan fick smaka på under andra världskriget. USA fällde fyrtio gånger mer bomber över Vietnam än vad Japan fick. De civila offren kan räknas i miljoner. I händelse med ett krig mot Sovjetunionen planerade USA att kärnvapenbomba 295 sovjetiska städer. Man uppskattade att 115 miljoner människor skulle dödas. Gasattacken i Syrien är naturligtvis avskyvärd, men upprördheten klingar falskt.

Publicerad i Dalademokraten

Propagandakritik som propaganda (1)

I September förra året gav jag ut Konsten att sälja krig Propaganda från Plato till Nato på Verbal förslag. När jag började skriva på boken föreställde jag mig att man skulle kunna skydda sig mot manipulation genom att lära känna de vanligaste propagandametoderna. Konsten att sälja krig var tänkt att fungera som en introduktion i intellektuellt självförsvar. Tyvärr är det så att kunskap om propaganda också riskerar att göra oss mer mottagliga för propaganda. De som manipulerar allmänheten är inte historielösa. De anpassar budskapet efter publikens bakgrundskunskaper. En överdriven cynism kan slå över i naivitet.

Under andra världskriget var de allierade försiktiga med att tala om tyska grymheter eftersom man med viss rätt misstänkte att folk skulle tro att det var samma överdrifter och lögner som man gjort sig skyldiga till under det första världskriget.

Det ryska informationskriget mot väst tar idag ofta formen av propagandakritik. Ryska medier påminner gärna och ofta om hur USA ljugit om irakiska massförstörelsevapen, osv. Problemet är bara att det ofta sker för att göra det svårare för allmänheten att förstå vad Ryssland gör i bland annat Ukraina. Det är pseudo-kritisk diskurs där man gärna sätter händelser i meningslösa historiska kontexter. Efter nedskjutningen av MH17 påminde till exempel ryska nyheter om att USA sköt ner ett iranskt passagerarflygplan 1988. “Amerika bad inte ens om ursäkt.” Det iranska planets öde kan naturligtvis inte kasta något ljus över vad som hände med MH17. Men bara genom att nämna dessa två händelser i samma mening kan man skåps en känslomässig koppling utan att ens påstå att spå skulle vara fallet.

Tim Andersons bok, “Det smutsiga kriget mot Syrien”, som Jan Bergsten anmält på den här sidan tycks vara ett annat exempel på hur propagandakritik kan används som propaganda. Det är väl belagt att ett antal stater, däribland USA, blandat sig i det Syriska inbördeskriget. Det är uppenbart att alla sidor bedriver intensiv propaganda och desinformation. Det är också sant att NGO:s inte alltid är att lita på. Jag vet inte hur pass välunderbyggda Tim Andersons exempel är, eftersom jag inte läst boken, men det har inte heller någon större betydelse. Den bästa propagandan är ofta sann. President Assad är naturligtvis inte en demon. Få diktatorer är så grymma som fienden framställer dem. Men är Assad verkligen “blid” (som det står i på i bokens baksidestext) bara för att han inte är en demon? En massa stater underblåser kriget i Syrien men det startade naturligtvis eftersom Syrien varit en diktatur som styrts av samma familj sedan 1971. Jag känner Syrier som bor i Sverige som inte vågat besöka sitt hemland på trettio år. Det är naturligtvis inte USA:s fel.

Inlägg i FiB