fredag, april 27, 2018

Det totala krigets teori och praktik

”Vi måste sätta eld på de skogsklädda kullarna, åkrarna och de små byarna. Det var mycket intressant… Bomberna hade knappt berört marken, förrän de exploderade och en enorm vit låga steg upp från sädesfälten…. Jag tänkte på de betande djuren – Herre Gud vad de fingo fart i benen! En stor by, omgiven av höga träd, var svår att träffa från vår höjd. Jag måste sikta noga på halmtaken och träffade först vid tredje försöket. Uslingarna i hyddorna, som sågo taket i brand, störtade ut och löpte sin väg som besatta. Omgivna av en ring av eld kvävdes omkring 5000 abessinier. ”
(Bruno Mussolini)

x

”Krigets skräck måste bli allt större på grund av de med en fortskridande teknisk utveckling alltmer till verkan och räckvidd ökade stridsmedlen, genom massuppbådets till bredd och djup sig alltmer vidgade krigsskådeplatser… De nutida långt räckande förstörelsemedlen göra icke halt för något, icke ens den mest avlägsna vrå undgår dem. Hela livsutrymmet blir krigsskådeplats. Kriget blir totalt och bär åter dragen av sin råa urform: en hänsynslös allas kamp mot alla… Ett sådant krig känner under sitt förlopp ingen skonsamhet gentemot fientliga folk… De ridderligt förda krigen, som i sin sista utlöpare från medeltiden sträcktesig in i nutiden, äro slutgiltigt förbi… Teknikens nuvarande väldiga framsteg ha fått till följd, att för nutida rustade stater ett krig i annan form än det totala folkkrigets överhuvud icke är tänkbart. Dess mål är icke allenast de vapenbärande utan dess värre hela folket, icke enbart den fientliga stridszonen utan fiendens hela land. Krigserfarenheterna ha lärt, vilket lönande mål ett folks psyke är och hur viktigt det är att nå och förstöra själva rötterna till motståndet i hemlandet… De själsliga och materiella verkningarna av det totala kriget förmår blott det folk att uthärda, som är beslutet att för sin del gripa till sammamedel och som uppfostrat sina medborgare att uthärdande, förstående och villigt taga på sig alla de lidanden, som ett folkkrig i alla dess former oundvikligen för med sig.”
(Handbuch der neuzeitlichen Wehrwissenschaften)

x

”Vid terroriseringsanfall (d.v.s. anfall mot civilbefolkning) skall hela anfallsområdet täckas av bomber för att åstadkomma största möjliga förstöring och förluster och därigenom uppnå civilbefolkningens demoralisering. För att planmässigt förstöra en större ort och framkalla panik är väl det rullandet anfallet med blandade bomber att förvänta: under flera anfallsvågor komma de fientliga enheterna att nedkasta brisad-, brand- och gasammunition, för att slutligen försvåra räddnings- och hjälparbetet genom låghöjdsanfall med sprängbomber och kulspruteeld.”
(Die Angriffsmittel und ihre Wirkung)

x

”Förstörandet av mänskliga odlingsområden med alla deras kulturvärden kommer icke att göras avhängigt av krigets utveckling… utan måste bliva målet för varje fältherres första operativa åtgärder, om han icke från början vill avsäga sig alla fördelar. Förstörandet aven högt utvecklad kultur för strategiska intressens skull må från förnuftssynpunkt te sig som ett absurdum; men detta absurdum utgör en god del av historien, i vilket icke förnuft och logik utan blint mekaniska sammanhang råda.”
(Luftkrieg bedroht Europa)

x

”Civilbefolkningen måste omedelbart angripas, så att den fredliga befolkningens motstånd knäckes redan vid roten.”
(Marskalk Foch)

Citerade ur Torsten Holm, Kriget och kulturutvecklingen, Lindblads förlag, 1941

x
”Den grymmaste krigföringen är den mildaste. Jag kommer att sprida skräck och fasa genom att på ett överraskande sätt använda alla medel. Det viktiga därvid är den plötsliga chock, som dödsskräcken åstadkommer. ”

Adolf Hitler, citerad ur Hermann Rauschning Samtal med Hitler, Natur och Kultur, ursprungligen publicerad 1940

torsdag, april 12, 2018

Churchill om att bomba kvinnor och barn

Han (premiärminister Baldwin) uppehöll sig vid bombardemanget av öppna städer och mördandet av kvinnor och barn såsom legitima och accepterade metoder i ett civiliserat krig. Härvid är det två saker jag inte fullt förstår. Först säger han att sådant säkerligen komma att ske. Och sedan att något bot inte finns. Ingendera bör bli den allmänna uppfattningen. (…) i ett krig mellan två stater med likastora luftstridskrafter på båda sidor skulle sådana metoder inte betala sig – jag tar det så enkelt: jag bortser från moralen, humanitet och Europas internationella lag – de skulle helt enkelt inte betala sig, ty den militära självbevarelsedriften skulle förbjuda varje jämstark stat att föröda sin kraft på nonkombattanter och öppna städer. För att använda ett uttryck som jag hört, ha de inte råd att förspilla sina bomber på kvinnor och barn. (….) Om plötsligt två jämstarka stormakter beslöto sig för krig och den ena kastade sina bomber över städerna för att döda så många kvinnor och barn som möjligt, medan den andra kastade sina bomber över aerodromerna och flygbaserna och fabrikerna och arsenalerna och dockorna och järnvägarnas knutpunkter på motståndarens sida – kan då någon tvivla på att nästa morgon den som begått det största brottet ingalunda skördat den största vinsten? (…)

(Mr Godfrey Nicholson: Men dess demoraliserande inverkan på befolkningen?)

Den demoraliserande verkan skulle bli mycket större, om det följande dag befunnes att flyget alls inte kunde flyga. Detta skulle inte bara ha en demoraliserande verkan, utan en högst materiell verkan av största betydelse. (…) men det kan mycket väl tänkas att om den ena av motståndarna blir slagen, metoden att plåga civilbefolkningen genom att döda kvinnor och barn skall komma till användning för att tvinga den makt, vars flygvapen blivit förstört, till neslig underkastelse.


tal 14 mars 1933, citerat ur När England sov, s. 55-56

Churchill om giftgas

Ingenting kan vara mer motbjudande för vår känsla än användandet av giftgas, men det finns inte ett spår av logik i påståendet att det är fullt rättmätigt i ett krig att döda människor med högexplosiva granater, vilkas skärvor tillfoga giftiga och variga sår, och absolut omoraliskt att bränna dem med frätande gaser eller framkalla hosta, nysningar eller annan smärtsam irritation av respirationsorganen. Det finns ingen logisk åtskillnad mellan dessa två saker. Många av våra vänner ha ännu i dag bland oss, emedan de blivit beskjutna med tyska gasgranater, som tillfogat dem endast mindre skador. Hade det varit högexplosiva granater, skulle de efter all sannolikhet ha blivit dödade. All slags krig är utom all beskrivning fruktansvärt, och folken äro uppfyllda av den djupaste avsky för kriget, men om krig omöjligt kan undvikas, är det ingalunda säkert att införandet av de kemiska stridsmetoderna skola göra krigen fasansfullare än de varit. Den brittiska regeringen har alltid med avsky tagit avstånd från användandet av giftgas. Såvitt jag förstår, äro vi i alla fall tvungna att göra oss förtrogna med detta stridsmedel, att vi inte står hopplöst underlägsna, om det till äventyrs skulle av andra folk användas mot oss.

Ur Nedrustningsproblem, tal 13 maj 1932, citerad ur När England sov, Winston Churchill, s. 23, publicerad 1938

onsdag, april 11, 2018

"Guernica ödelades ej av Franco"

The Times publicerade den här artikeln den 4 maj 1937 och SvD dagen efter. Den är ett fint exempel på hur axelmakterna lyckades plantera desinformation även i respekterade tidningar i Sverige och England. Trots att det var uppenbart vad som hänt lyckas den anonyma skribenten ge ett intryck av att det nog var offren själva som låg bakom Guernicas förstörelse.

Hålen i jorden efter minor, icke bomber
Voro asturiska dynamiteros i farten?

Victoria. Man är här mycket oroad över påståendet i utlandspressen att den vackra baskiska staden Guernica förstördes av brandbomber från nationalistflygmaskiner, och en kommission av ingenjörer har tillsats för att undersöka orsaken till stadens förstörelse. Det befaras, att branden förstörde många bevis men man tror, att tillräckligt återstår för att ge belägg för den nationalistiska uppfattningen, att brandstiftare på den baskiska sidan ha mycket mera att göra med katastrofen än Francos flygmaskiner.

Ett besök i Guernica ger vid handen, att av huvudparten av staden (…) återstår intet annat än några nakna väggar… Det har påståtts att Guernica var föremål för ett bombardemang av exceptionell intensiv art men de synliga spåren av flygbombardemanget äro jämförelsevis fåtaliga. I Durango ha explosionerna slungat stora stycken av väggarna ut på gatorna och skärvor av granater och bomber kunde anträffas bland ruinerna och på gatorna. På stora torget ha många stora bombkratrar uppstått. I Guernica däremot kan man endast påträffa några få bombfragment, och några av de bombkratrar, som eder korrespondent inspekterade, voro större än alla andra som hittills uppstått genom flygbomber i Spanien. Av dessa kratrars läge att döma ser det ut, som de skulle ha uppstått genom explosion av minor, som utlagts för att avskärma vägarna. I taket på en stor kyrka finns det ett stort bombhål men denna kyrka är en av de få byggnader som icke brunnit. (…) En tandläkare som, åsåg bombardemanget från en kulle utanför Guernica, förklarar att han endast såg en eller ett par mindre eldsvådor. Följande morgon hade denna emellertid jämnats med marken. Under dessa omständigheter är det svårt att tro, att Guernica blivit utsatt för ett bombardemang av exceptionell intensitet eller av nationalisterna gjorts till experiment med brandbomber som baskerna påstått.

Guernicabor, som överlevde bombardemanget och eldsvådan, kunde i allmänhet ej lämna många upplysningar. De förklara, att de antingen befunno sig i skyddsrummen eller ute på lansbygden då eldsvådan började och de finge efteråt det beskedet, att flygplanen förorsakat branden. (...) Enligt undersökningskommissionens uppfattning blir det svårt att att exakt avge hur elden uppstått, men man tror att asturiska gruvarbetare, vilka bildat "dynamitkompanier" - ett sådant kompanis fana har fallit i nationalisternas händer - ha något att göra med katastrofen.

tisdag, april 03, 2018

Ett spektakel: Israel sjuttio år"Israel har fått öknen att blomma". Jag var i tonåren första gången jag hörde det. Det var i slutet av åttiotalet. Jag stod på tröskeln till rektorns kontor på Tornhagskolan. Jag minns inte vad han hette men vi kallade honom naturligtvis för räkan. Duktighetsargumentet fick tyst på mig. Var det inte så nazisterna rättfärdigade sin dominans och rätt till livsrum?

Nu när Israel fyller sjuttio år kan man hitta en massa artiklar om hur förträffligt landet är. Det är till och med så att judiska kossor är mer produktiva än andra kossor. Om räkan fortfarande lever – han såg gammal ut då men kan ha varit yngre än vad jag är nu – skulle han säkert skåla med ett glas överlägsen judisk mjölk. Men kanske är jag lite orättvis nu. Det är inte fel att kalla duktighetsargumentet för nazistiskt men det är mer än så. Det är en idé som varit med och format västerlandets politiska tänkande. Det var en viktig del i John Lockes försök att argumentera för privat egendom i Andra avhandlingen om styrelseskicket.
”Vad hon än lösgör från det tillstånd naturen lämnat i beblandar hon med sitt arbete och tillför något eget, och därmed gör hon det till sin egendom. När hon lösgjort det från dess naturliga tillstånd, har hon genom detta arbete tillfört något som utesluter andra människors gemensamma rätt.”
Men det är inte nog med att jobba för att äga. Gud skänkte marken till
”de flitiga…”

Samma resonemang leder till att de lata eller folk som är improduktiva, kanske för att se saknar kapital att köpa moderna redskap eller maskiner, inte kan sägas äga jord på riktigt.
”….om gräset i hans inhägnad vissnade på marken eller frukten på hans plantering ruttnade utan att plockas och lagras var denna del av jorden, trots hans inhägnad, fortfarande att betrakta som ödemark och skulle kunna ta i besittning av någon annan. ”

Palestina var en öken. Dess kossor gav inte lika mycket mjölk som dagens högproduktiva Israeliska kossor. Att hämma palestiniernas ekonomiska möjligheter att utveckla den jord de fortfarande förfogar över – genom att förneka dem lov att borra brunnar, bygga hus eller ha kossor – är därför oumbärligt.