fredag, april 27, 2018

Det totala krigets teori och praktik

”Vi måste sätta eld på de skogsklädda kullarna, åkrarna och de små byarna. Det var mycket intressant… Bomberna hade knappt berört marken, förrän de exploderade och en enorm vit låga steg upp från sädesfälten…. Jag tänkte på de betande djuren – Herre Gud vad de fingo fart i benen! En stor by, omgiven av höga träd, var svår att träffa från vår höjd. Jag måste sikta noga på halmtaken och träffade först vid tredje försöket. Uslingarna i hyddorna, som sågo taket i brand, störtade ut och löpte sin väg som besatta. Omgivna av en ring av eld kvävdes omkring 5000 abessinier. ”
(Bruno Mussolini)

x

”Krigets skräck måste bli allt större på grund av de med en fortskridande teknisk utveckling alltmer till verkan och räckvidd ökade stridsmedlen, genom massuppbådets till bredd och djup sig alltmer vidgade krigsskådeplatser… De nutida långt räckande förstörelsemedlen göra icke halt för något, icke ens den mest avlägsna vrå undgår dem. Hela livsutrymmet blir krigsskådeplats. Kriget blir totalt och bär åter dragen av sin råa urform: en hänsynslös allas kamp mot alla… Ett sådant krig känner under sitt förlopp ingen skonsamhet gentemot fientliga folk… De ridderligt förda krigen, som i sin sista utlöpare från medeltiden sträcktesig in i nutiden, äro slutgiltigt förbi… Teknikens nuvarande väldiga framsteg ha fått till följd, att för nutida rustade stater ett krig i annan form än det totala folkkrigets överhuvud icke är tänkbart. Dess mål är icke allenast de vapenbärande utan dess värre hela folket, icke enbart den fientliga stridszonen utan fiendens hela land. Krigserfarenheterna ha lärt, vilket lönande mål ett folks psyke är och hur viktigt det är att nå och förstöra själva rötterna till motståndet i hemlandet… De själsliga och materiella verkningarna av det totala kriget förmår blott det folk att uthärda, som är beslutet att för sin del gripa till sammamedel och som uppfostrat sina medborgare att uthärdande, förstående och villigt taga på sig alla de lidanden, som ett folkkrig i alla dess former oundvikligen för med sig.”
(Handbuch der neuzeitlichen Wehrwissenschaften)

x

”Vid terroriseringsanfall (d.v.s. anfall mot civilbefolkning) skall hela anfallsområdet täckas av bomber för att åstadkomma största möjliga förstöring och förluster och därigenom uppnå civilbefolkningens demoralisering. För att planmässigt förstöra en större ort och framkalla panik är väl det rullandet anfallet med blandade bomber att förvänta: under flera anfallsvågor komma de fientliga enheterna att nedkasta brisad-, brand- och gasammunition, för att slutligen försvåra räddnings- och hjälparbetet genom låghöjdsanfall med sprängbomber och kulspruteeld.”
(Die Angriffsmittel und ihre Wirkung)

x

”Förstörandet av mänskliga odlingsområden med alla deras kulturvärden kommer icke att göras avhängigt av krigets utveckling… utan måste bliva målet för varje fältherres första operativa åtgärder, om han icke från början vill avsäga sig alla fördelar. Förstörandet aven högt utvecklad kultur för strategiska intressens skull må från förnuftssynpunkt te sig som ett absurdum; men detta absurdum utgör en god del av historien, i vilket icke förnuft och logik utan blint mekaniska sammanhang råda.”
(Luftkrieg bedroht Europa)

x

”Civilbefolkningen måste omedelbart angripas, så att den fredliga befolkningens motstånd knäckes redan vid roten.”
(Marskalk Foch)

Citerade ur Torsten Holm, Kriget och kulturutvecklingen, Lindblads förlag, 1941

x
”Den grymmaste krigföringen är den mildaste. Jag kommer att sprida skräck och fasa genom att på ett överraskande sätt använda alla medel. Det viktiga därvid är den plötsliga chock, som dödsskräcken åstadkommer. ”

Adolf Hitler, citerad ur Hermann Rauschning Samtal med Hitler, Natur och Kultur, ursprungligen publicerad 1940

Inga kommentarer: