fredag, juni 29, 2018

Mot ett arbetsfritt samhälle?

Här är mitt bidrag till antologin After Work Farväl till arbetslinjen som publicerades 2013.


I romanen Elektra, Kvinna år 2070 (1) skildrar Ivar Lo-Johansson ett framtida Sverige som badar i mjölk och honung trots att arbetet nästan avskaffats. Ivar Los alter ego, poeten Peter Bly, vaknar upp efter att ha varit nedsövd i hundra år. Det samhälle han möter har drag av både utopi och dystopi. Tack vara fusionskraften finns oändligt med energi till en industri där allt automatiserats. De få kvarvarande arbetsuppgifterna lottas ut till en jobbsugen befolkning.

En vaktmästare förklarar hur det ligger till: ”Alla drömmer om att få arbeta så lång tid som möjligt. Nu när maskiner utför allt arbete, är arbete det mest åtråvärda av allt. Maskinerna själva gör de nya maskinerna. Tvådagarsveckan i gammal tid har minskat till tvåtimmarsveckan och ännu mindre, till entimmesvecka i många fall. ”

När det gäller människans syn på arbete är Ivar Los science fiction-roman dock inte någon framtidsroman. Tvärtom. I Ivar-Lo Johanssons framtida Sverige är tekniken revolutionerande men människans mentalitet sig ganska lik. Även i framtiden anses arbetet vara en del av vår natur. Människan är en social varelse och det som integrerar människan i samhället – och därmed gör oss till riktiga människor – är arbetet.

Arbetet är en överideologi för borgare, socialdemokrater och kommunister. I den här frågan döljer indelningen i vänster och höger mer än det klargör. Faktum är att även nazister, stalinister och röda khmerer hyllade arbetet. Både kommunisterna i Sovjetunionen, arbetarnas paradis, och det nationalsocialistiska arbetarpartiet i Tyskland skapade arbetsläger åt ”arbetsskygga” och ”parasiter”. Men det moderna tvångsarbetet uppfanns av 1800-talsliberaler i Storbritannien. Den nazistiska parollen ”Arbete ger frihet” som stod inskriven över ingången till koncentrationslägret i Dachau hade like gärna kunnat vara en liberal slogan.

Varken nazismen eller kommunismen levde upp till de vackra orden och visionerna om arbetet. Deras arbete var inte befriande progressiv kraft, utan slaveri och död. Att arbeta i Sverige 2013 kan inte jämföras med Hitlers eller Stalins arbetsläger. Men arbetsideologin uppfyller inte vad den lovar. Den kan och bör granskas.

Den positiva synen på arbete är ett ganska sent fenomen. Det märks i dess etymologi. Svenskans arbete kommer från medeltidstyskan och betydde ursprungligen möda eller besvär. Det franska ordet för arbete, travail, betydde på medeltiden lidande eller smärtsam ansträngning. Travail kommer från latinets tripalium, ett tortyrinstrument som romarna använde för att hänga upp slavar. Det användes som korset, men är byggt som ett kryss.

Inom judendom och kristendom var arbete länge illa sett. I Moseboken framställs det som ett straff för syndafallet. I predikaren upprepas det gång på gång att arbete och rikedom är något världsligt och förgängligt. Den som inte arbetar ska inte heller äta, skrev Paulus i Andra Thessalonikerbrevet. Men det är mer en beskrivning av faktiska förhållanden än ett värdeomdöme.

Det finns både en religiös och en världslig bakgrund till omvärderingen av arbetet vilket vi inte behöver gå närmare in på här. De teologiska förändringarna föregick de ekonomiska förändringarna men den stora omvärderingen skedde ungefär samtidigt som den industriella revolutionen slog igenom. I ett skede då arbetsförhållandena blev allt omänskligare, då arbetet tog över en allt större del av livet, och produktionen av både livsmedel och industriprodukter exploderade, gick arbetet från att ha varit föraktat till ett ideal. Straffet blev en dygd.

*

Vissa trender kan tolkas som att Ivar Lo-Johanssons roman beskriver en möjlig framtid. På 1800-talet hade bönder en förväntad livstid på 500 000 timmar. De jobbade 40 procent av livet eller 200 000 timmar och sov lika mycket. Det lämnade 100 000 timmar åt fritid, kärlek, slagsmål eller klasskamp, om man ska tro den franske sociologen Jean Viard. (2) I dag lever man i genomsnitt 700 000 timmar och jobbar bara 67 000 timmar. Även om man räknar med att det krävs 30 000 timmars utbildning för att klara ett modernt jobb innebär det att arbetstiden halverats på mindre än 200 år.

Då man också sover lite mindre betyder det att vi i dag har fyra gånger mer fritid till att grubbla över livets korthet, eller vad man nu vill göra. Viards siffror gäller franska förhållanden men förmodligen är tendensen densamma i Sverige och många andra rika länder.

Även om 40-timmarsveckan länge varit norm i svensk politik har den faktiska arbetstiden minskat under ett antal decennier. 2012 var den faktiska arbetstiden 30,6 timmar i veckan, enligt SCB. (3) Men den siffran gäller bara de yrkesverksamma. Delar man de arbetade timmarna med alla som är mellan 20 och 64 år blir den faktiska arbetstiden per svensk betydligt lägre än så.

De senaste hundra åren har antalet svenska bönder minskat från runt 50 procent av arbetskraften till mindre än fem procent, utan att denna ökade försörjningsbörda lett till svält. Aldrig har så få producerat så mycket. Detta gäller även inom industrin. De arbeten som utförs i dag är många gånger vida mer kvalificerade än tidigare.

BNP per capita har ökat från runt 100 000 kronor 1950 till över 370 000 (4), i fasta priser. Det är naturligtvis omöjligt att veta hur framtidens tillväxt kommer att se ut. Det mesta talar dock för att färre personer kommer att kunna producera fler saker, till lägre kostnader.

Framtidskommissionens rapport "Framtidens välfärd och den åldrande befolkningen" har i medierna felaktigt presenterats som ett stöd för att vi måste arbeta mer. Rapporten sammanfattar en central slutsats så här: "De flesta analyser indikerar att vi klarar finansieringen av den befintliga nivån på välfärden utifrån de kostnadsökningar som den åldrande befolkningen medför.” Man skriver också att
”…de förväntade kostnadsökningarna från idag till år 2060 i Sverige är bland de lägre inom EU och uppgår till ca 4 procentenheter av bnp.”
Behöver vi verkligen arbeta längre i dag för att finansiera en mindre kostnadsökning som kulminerar om 47 år?

De siffror jag tagit upp ger kanske en känsla av klarhet. Men den ena siffran är inte alltid möjlig att jämföra med den andra. Vad säger det egentligen att vi bara tillbringar hälften så mycket tid på jobbet, då arbetets innehåll förändrats? En timmes arbete år 1800 har sällan något gemensamt med en timmes arbete år 1960, vilken i sin tur inte kan jämföras med en arbetad timme i dag när det gäller stress och fysisk insats. Att jämföra dessa siffror är som att försöka lägga ett pussel där bitarna tillhör olika pussel.

Rätt många av de långtidsarbetslösa skulle klara ett jobb om arbetstempot höll sig på samma nivå som på 1960- eller 1970-talet. Tempot inom sjuk- och äldrevård är mycket högre än tidigare. Rätt många skulle förmodligen kunna jobba om arbetsköparna satsat lika mycket på att omplacera sin sjuka personal som man gjorde så sent som på åttiotalet.

Märkligt nog verkar en del sjuka klara sig bättre än någonsin på arbetsmarknaden. De som är maniska och bara sover fyra timmar per natt till exempel. För arbetsköpare kan de vara en enorm tillgång. Sjukdomen har blivit ett ideal, precis som anorexi är bland modeller. I Tyskland försöker en borgerlig regering minska jobbstressen genom att förhindra att folk tar med sig jobbet hem genom att förbjuda arbetsköpare att mejla eller ringa sin personal på söndagar.

Samtidigt finns också en motsatt tendens. Vissa yrkesgrupper – som de som jobbar på kontor – arbetar inte under hela arbetstiden. I en undersökning hävdade 16 procent av de tillfrågade att de ägnade 4 timmar om dagen åt ”cyberslacking”. En fjärdedel påstod att de ägnade en timme per dag på jobbet åt detta. Internetanvändandet tyder på att det ligger något i det. 70 procent av allt porrsurfande i USA äger till exempel rum på kontorstid. Själv har jag noterat att de flesta (av de få) som hittar fram till min blogg gör det mellan klockan 8 på morgonen och 17 på kvällen. Fritiden ägnar man åt annat. Sociologen Roland Paulsen skriver med anledning av denna och liknande statistik i sin bok Arbetssamhället att: "Arbetslöshet tycks inte enbart råda utanför lönearbetets väggar; det finns en inbyggd arbetslöshet i arbetslivet. Sextimmarsarbetsdagen är sedan lång tid införd här. Det är enbart i formell mening, genom att vistas en viss tid på en viss plats, som vi arbetar längre än så. Till sin substans liknar ”arbetet” mindre och mindre arbete". (5)

I dag arbetar 553 000 människor i tillverkningsindustrin i Sverige. Det är en minskning med 76 000 jobb sedan 2007. (6) Om den utvecklingen fortsätter skulle alla jobb inom industrin kunna vara borta i slutet av 2030-talet. Även i Kina minskar antalet industriarbeten, trots massiva investeringar. Det tyder på att det ofta är den tekniska utvecklingen och inte nedläggning eller flytt till låglöneländer som är det grundläggande fenomenet. Men det är för enkelt att bara utgå ifrån att historiska trender kommer att fortsätta långt in i framtiden.

En del av de försvunna industrijobben är troligtvis bara en statistisk synvilla. Det kan handla om att folk som har utfört samma arbete plötsligt omdefinieras. De som städar en fabrik, och de som utvecklar eller designar nya produkter, hör numera till tjänstesamhället. Och även om hela yrkeskårer utraderas tillkommer nya jobb som Ivar Lo-Johansson inte skulle ha kunnat drömma om.

Många tvingas också studera allt längre för att kunna få eller kunna sköta ett jobb. Uppdelningen mellan arbete och studier ger alltså inte en helt relevant bild av samhällsutvecklingen. Att den faktiska arbetstiden bara är 30,6 timmar i veckan är dessutom bara ett statistiskt genomsnitt som inte säger så mycket om faktiska levnadsförhållanden. Vissa individer jobbar oerhört mycket, medan andra inte jobbar alls. Under vissa perioder av livet har man kanske mycket arbete medan man är arbetslös andra. Och siffrorna säger inget om hur man upplever sitt arbete.

*

En klassisk invändning mot arbete är att det alienerar människan. Det är en kritik som inte bara formulerats av socialistiska tänkare utan också liberala. Den amerikanske sociologen Richard Sennett menar att den kortsiktighet som präglar relationer på arbetsmarknaden nu för tiden står i motsatsställning till ett allmänmänskligt krav på mer stabila kontakter. (7)

Förr kunde många stanna på samma arbetsplats hela livet. I dag är det inte ovanligt att många tvingas byta arbetsplats 20, 30 gånger under sitt yrkesliv. Många tvingas också byta yrke en eller flera gånger. En god arbetsinsats är inte längre självklart detsamma som goda karaktärsegenskaper. Resultatet har blivit en människa vars karaktär ”krackelerar”, hävdar Sennett.

Även moderna produktionsfaktorer har i många fall lett till svårigheter att skaffa sig ett liv och värde genom arbete. På ett modernt amerikanskt bageri som Sennett besöker har bagarnas traditionella yrkeskunnande försvunnit. Nu sköter datoriserade bakmaskiner allt arbete. Maskinerna är visserligen högteknologiska, men själva arbetet kräver bara ytliga kunskaper i datoranvändning. Bagarna har visserligen sluppit det fysiskt ansträngande arbetet – nu rör de aldrig degen – men de har förlorat kontrollen över själva arbetsprocessen.

När bakmaskinerna krånglar står bagarna hjälplösa tills en tekniker utifrån fixar problemet. Att på detta sätt förlora makten över sitt arbete får långsiktiga konsekvenser, menar Sennett. Det skapar en bräcklig solidaritet mellan bagarna, hög personalomsättning och obefintlig yrkesstolthet.

Den kanske mest träffsäkra kritiken mot arbetet i det begynnande fabrikssystemet kom från den franske liberale tänkaren Alexis de Tocqueville. Han varnade för att det alienerade arbetet var ett hot mot demokratiseringen av samhället.

Vad kan man vänta sig av en människa som ägnat tjugo år av sitt liv åt att tillverka knappnålshuvuden? Och vad kan den mäktiga intelligens som så ofta har satt världen i rörelse i hans fall framdeles användas till, om inte till att komma på det bästa sättet att framställa knappnålshuvuden?

"När en arbetare låtit en betydande del av sitt liv förrinna på detta sätt, har hans tankar en gång för alla fastnat vid föremålet för hans dagliga arbete; hans kropp har fått vissa fasta vanor som han inte längre kan bli kvitt. För att uttrycka saken kort, han tillhör inte längre sig själv utan det yrke han har valt. Till ingen nytta har lagar och seder rivit ned alla hinder omkring denne man, förgäves har de lagt ner möda på att för honom öppna tusen olika vägar till lyckan. En industriell teori, mäktigare än seder och lagar, har bundit honom vid ett yrke och ofta vid en plats som han inte kan avlägsna sig från. Den har anvisat honom en bestämd samhällsposition som han inte kan lämna. Mitt i den universella rörligheten har den dömt honom till orörlighet". (8)

Tocqueville noterade att de nya produktionsfaktorerna inte bara trycker ner arbetarklassen utan också lyfter upp en herreklass. Det intellektuella gapet mellan arbetare som bara behöver tänka på en enda detalj och herreklassen som är fria får oroväckande proportioner. Arbetarna förvandlas till ”oskäliga djur”, skriver Tocqueville och frågar sig: ”Vad är detta om inte aristokrati?”

*

Det finns också en indirekt kritik av arbetet som går ut på att vi egentligen inte får ut så mycket som vi kanske tror av alla varor och tjänster vi producerar. Den brittiske ekonomen Richard Layard har analyserat en förskräcklig massa till synes motstridig statistik som berör lycka och pengar. Hans slutsats är att folk är mer intresserade av sin relativa inkomst än sin absoluta i samhällen där BNP per capita överstiger 15 000 dollar.
När man frågat studenter på Harvard om de föredrar A) 50 000 dollar om året medan andra får hälften så mycket, eller B) 100 000 dollar medan andra får dubbelt så mycket väljer de flesta det första alternativet. Den glädje folk får ut av en materiell förbättring tycks vara kopplad till att deras likar inte får det ännu bättre. När det gäller ledig tid finns dock ingen sådan avundsmekanism om man ska tro Layard. (9)

Layards slutsats är att folk i den rika världen arbetar mer än nödvändigt och kanske inte har tillräckligt mycket ledigt. Ekonomer brukar säga att alla tjänar på ekonomisk tillväxt och det är ofta sant, men det mesta talar för att lyckan är ett nollsummespel. När vissa grundläggande materiella behov är tillgodosedda tar de behov som skapats av samhället vid. Gädjen över att ha köpt en ny Volvo blir kortvarig om grannen just köpt en Mercedes.

Det relativa inslaget i vår konsumtion har belagts i en lång rad undersökningar och experiment. I ett fick deltagarna välja mellan alternativ A: du har en bostad på 600 kvadrat, men andra i kvarteret får 800 kvadrat. Eller alternativ B: du får leva på 400 kvadrat och andra får 300 kvadrat. Efter att ha funderat en stund väljer de flesta alternativ B, trots att det inte ger dem den absolut största bostadsytan.

Alla val är dock inte relativa. I ett annat experiment fick deltagarna välja mellan att bo i värld A, där sannolikheten att dö på jobbet är 2 per 10 000, men bara 1 per 10 000 för andra. Eller i värld B, där sannolikheten att dö är 4 per 10 000 för dig och 8 per 10 000 för andra.

Till skillnad från det första experimentet väljer de flesta det första alternativet, som ger den absolut minsta risken att dö. Arbetsmiljö är till skillnad från bostad inget vi relaterar till andra på samma sätt. Vi vill gärna bo lite flottare än våra grannar, gå till en bättre frisör och skicka våra barn till en bättre skola. Men ingen jämför sin arbetsmiljö med grannens arbetsmiljö på samma sätt.
I traditionell nationalekonomisk teori värderas saker enbart efter sina absoluta egenskaper. I verkligheten är det uppenbart att människan ofta värderar vad hon har i förhållande till vad andra har. Dessa varor och tjänster (nyttigheter) brukar kallas positionella. Bostadsmarknaden är i hög grad positionell. Utöver en viss boyta så fyller de extra kvadratmeterna ingen praktisk funktion.


Adam Smith utgår ifrån att extra inkomst bara värderas utifrån den extra absoluta konsumtion den möjliggör. Det gör också de flesta moderna nationalekonomer. Smiths samhällsfilosofi går ut på att människans egenintresse och oreglerade marknader leder till det bästa resultatet för alla. Nutida ekonomer och opinionsbildare brukar sammanfatta teorin med hjälp av metaforen ”den osynliga handen”.


Tyvärr är människan ofta villig att öka sin positionella ställning genom att offra sådant som inte är positionellt. Många tar farliga eller moraliskt tvivelaktiga jobb för att skaffa positionella nyttigheter. Den amerikanske ekonomen Robert H Frank illustrerar det här bland annat med hjälp av ishockeyspelare och deras inställning till användandet av hjälm. Om de får välja spelar de utan, eftersom de då hör och ser något bättre. Spelare utan hjälm har en liten fördel gentemot spelare med hjälm. Men spelarna är medvetna om riskerna för skallskador och nästan alla tycker att det ska vara obligatoriskt med hjälm. (10)

Om alla spelare är fria att strunta i hjälm har ingen någon relativ fördel längre, samtidigt som alla ökat risken att skadas. Så trots att spelarna både är informerade och rationella leder ”den osynliga handen” dem till sämsta möjliga resultat för alla. Samhällets ingripande skapar däremot en situation som de flesta spelare vill ha, men som de inte kan åstadkomma genom sin individuella valfrihet. Syftet med lagar och regler är inte bara att förhindra arbetsköpare att exploatera oss. Det främsta skälet till regleringar är att förhindra överdriven konkurrens människor emellan, hävdar Frank.

Oreglerade marknader leder till ett samhälle med överdriven konsumtion av allt som är positionellt, på bekostnad av sådant vi vill ha mer av men inte kan besluta om individuellt. Vi lägger för mycket pengar på hus och bilar och för lite på sparande, offentlig service och vår arbetsmiljö.

Charles Darwin menade att egenskaper som gjorde att enskilda djur överlevde och förökade sig också var bra för arten. Här motsvarar Darwins teori om det naturliga urvalet ganska väl Adam Smiths osynliga hand. Men Darwins studier av naturen övertygade honom också om att enskilda djurs intressen även kunde stå i konflikt med artens behov. I vissa fall ökar nämligen de enskilda djurens förmåga att fortplanta sig på bekostnad av artens förmåga att överleva.

Älgtjurar använder till exempel sina horn för att slåss inbördes, påpekar Frank. Det viktiga är hornens storlek jämfört med konkurrenternas, inte hornens absoluta storlek. Älgtjurar med störst horn har också störst chanser att få para sig. Men stora horn minskar rörelseförmågan i tät skog och ökar risken att dödas av vargar. Älgar som har mindre horn är bättre anpassade för att överleva, men har mindre chanser att föra sina gener vidare.

Jakten på positionella fördelar är ett nollsummespel som människan inte kan frigöra sig ifrån som individer. Till skillnad från älgen lever dock människan i ett samhälle som skulle kunna minska den skadliga konkurrensen mellan människor.

Franks lösning är inte bara regleringar – som kravet att ishockeyspelare måste ha hjälm – utan en radikal omläggning av skattesystemet. I stället för inkomstskatter förespråkar Frank progressiv konsumtionsskatt på positionella nyttigheter. Om målet med den ekonomiska politiken är att göra folk lyckliga, snarare än att höja BNP, ska man inte vara rädd för höga inkomstskatter för att avhålla folk från att jobba för mycket. Darwins insikter om konkurrens kan också hjälpa oss att skapa ett betydligt bättre och kanske mindre stressfyllt samhälle, hävdar Frank.

En annan möjlig ingång är någon form av medborgarlön. Idén är extremt impopulär bland opinionsbildare men har många anhängare inom den vetenskapliga eliten. Många av världens mest kända sociologer och sju nobelpristagare i ekonomi förespråkar medborgarlön.

*

Arbetssamhället är också omöjligt att upprätthålla av miljöskäl. Evig tillväxt fungerar inte i det slutna system som vår planet utgör. Vi brukar och missbrukar jorden snabbare än den hinner regenerera. Vi lever som om vi hade tillgång till 1,2 jordklot. Det är ett medelvärde. Om alla på jorden levde som européer eller amerikaner skulle det behövas tre respektive sex jordklot. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med olja, skog, mineraler och jordbruksmark för att alla ska kunna leva som man gör i industriländerna.

Det finns de som menar att detta inte är ett problem eftersom nya produkter hela tiden blir energi- och materialsnålare. Vi har lämnat det smutsiga industrisamhället för det rena kunskapssamhället, heter det. Sanningen är att industrin i USA och Europa bara gått tillbaka i relativa termer. De senaste tjugo åren har industriproduktionen ökat
med 17 procent i Europa och 35 procent i USA. (11) Det syns inte minst på hushållssoporna: de franska har mer än fördubblats på trettio år (till 550 kilo per person) och siffrorna är sig ganska lika i hela västvärlden. Stundtals kan hushållssoporna till och med öka snabbare än BNP. Effekten av att många prylar ändå blir energisnålare förtas av att vi hela tiden producerar mer av dem.

Kunskapssamhällets högteknologi är också oerhört resurskrävande. För att tillverka en dator går det åt 1,8 ton material av olika slag. Hur många vet att energiåtgången motsvarar 240 kilo fossila bränslen? (12) Bara för att tillverka ett mikrochip, som väger 2 gram, behövs bland annat 1,7 kilo bränsle och 32 liter vatten.

Räknar man med Indiens och Kinas snabba industrialisering blir det snabbt uppenbart att föreställningen om att tillväxten ska kunna fortsätta i all evighet saknar all verklighetsförankring.

Delar av den politiska eliten verkar inte heller längre helhjärtat tro på tillväxtens evangelium. Samtidigt misstror man inte konceptet tillräckligt för att göra sig av med det. Därför har man börjat hitta på pleonasmer som "uthållig tillväxt". I princip säger man att den tillväxt man levererat hittills varit skit, men att det ska bli bättre i fortsättningen. Både vänstern och högern fortsätter dock att tro att mer alltid är bättre. Tron på att tillväxt är lösningen på alla sociala, ekonomiska och miljömässiga problem fortsätter att vara vår tids överideologi. Tillväxt är vår tids magiska sesam som alltid lovar en bättre värld.

Evig tillväxt är kanske möjligt rent matematiskt, men den fysiska världen sätter gränser. En krona placerad med fem procents ränta under femhundra år blir 39 miljarder kronor. Efter 1 264 år har samma krona förräntat sig så att man skulle kunna köpa upp guld (till ett pris av 100 000 kronor kilot) motsvarande hela jordens vikt.


*

I Ivar Lo-Johanssons framtidsvision förklaras arbetsbristen med den nya tekniken. I verkligheten finns det ingen tydlig koppling mellan tekniska förändringar och förändrad arbetstid.

Föreställningen att vi automatiskt kommer att ta ut produktivitetsvinster i mindre arbetstid stämmer inte. När en fabrik moderniseras kräver arbetsköparna ofta längre arbetstider för att snabbare kunna amortera den nya utrustningen, om man ska tro forskningen.

Arbetets muskelkraft har kompletterats och ersatts av först kol, sedan olja och kärnkraft och nu även vindkraft, utan att det har bildats någon politisk rörelse av betydelse som verkar för arbetstidsförkortning. När ångmaskinen ökade produktiviteten tusenfalt minskade inte behovet av arbetskraft. Varken fordismen eller explosionsmotorn har i sig lett till arbetstidsförkortningar. Trots att ny teknik lett till att hela yrkesgrupper försvunnit [ till exempel biografpianister, salpetersjudare, flottare och lykttändare) har det inte lett till minskad arbetsvecka. Den nya tekniken har – för att travestera Albert Einstein – förändrat allt utom vårt sätt att tänka. Det är tveksamt om Ivar Los fusionskraft eller någon annan lösning som garanterar obegränsat med energi skulle förändra mentaliteten.

Arbetstidsförkortningar är i regel ett resultat av politiska ansträngningar. Det är gammal hederlig klasskamp, inte någon industriell logik, som begränsar arbetstiden. Ska Ivar Lo-Johanssons utopiska samhälle bli verklighet krävs facklig och politisk kamp. Men arbetet och arbetarna är i dag lika osynliggjorda som i Fritz Langs film Metropolis. Kanske inte bokstavligen under jorden, men väl under ett berg av ofta svårtolkad statistik.

Den största utmaningen är därför att förändra synen på arbetet. Samtidigt kan man undra hur stora möjligheterna att förändra samhället är, även om det fanns en politisk vilja.

*

Arbetet och produktionsförhållandena styrs av den tekniska utvecklingen. Samtidigt tycks den tekniska utvecklingen vara nästan oberoende av vem som har den politiska makten.

Dagens värld är i hög grad formad av trettiotalets tekniska utveckling. Det teknologiska språnget under andra världskriget saknar motstycke. Jetmotorn, helikoptern och raketen kom alla ur Nazitysklands hemliga forskningsprojekt. De var mirakelvapen som Hitler in i det sista hoppades skulle vända kriget. Radarn, och framför allt atombomben, föddes ur de allierades ansträngning att besegra Hitler.

All denna teknik har fått en rad civila användningsområden. Den kommersiella flygindustrin, som från början var en korsning mellan Hitlers jetmotor och amerikanska militära flygplan, eller mikrovågsugnen, som togs fram av ett företag som var specialiserat på radar, är bara några exempel. Andra världskriget satte krafter i rörelse som inte tycks gå att stoppa. Ända sedan dess har världen levt i en teknologisk kapprustning. I flera decennier finansierade Pentagon nästan all forskning om stordatorer.

Trettiotalets militära teknikrevolution har accelererat och förstärkt ett äldre fenomen: ny teknik skapar behov av ny teknik. Flyget skapade behov av radar, luftförsvar och missiler, vilka för att kunna användas effektivt skapade ett behov av bättre datorer. Detta i sin tur ledde till vad som i dag kallas internet.

Det är möjligt att persondatorn kunde ha blivit verklighet även utan militärens pengar, men det hade med all säkerhet tagit betydligt längre tid. Det är också möjligt eller högst troligt att den kommersiella flygplansindustrin förr eller senare hade utvecklats även utan den militära tekniken och subventionerade produktionslinjer. Men det är omöjligt att besvara säkert.

Vi vet dock att det är militärstrategiska behov, inte tekniska och ekonomiska skäl, som har bestämt våra teknologiska val. Det är militärens behov av tekniken och teknikens behov av ny teknik som styrt och fortfarande styr det mesta av utvecklingen. Ett uppenbart exempel är kärnkraften. Om inte stormakterna hade velat ha atombomber är det svårt att tänka sig att någon i dag skulle använda sig av något så kostsamt, farligt och komplicerat som kärnkraft för att koka vatten till elgeneratorer.

Det är också välkänt att teknik eller en teknisk standard kan vara svår att överge när den en gång är införd. Ett av de mer kända exemplen på den här inlåsningseffekten är QWERTY-tangentbordet. Det skapades till den mekaniska skrivmaskinen och gjordes avsiktligen ineffektivt. Bokstäverna är placerade i sådan ordning att det är svårt att skriva snabbt, för att typarmarna inte ska fastna i varandra. Trots att problemet inte längre är aktuellt har QWERTY inte förlorat sin ledande ställning.

De motorvägar som täcker en allt större del av världen är ett värre exempel på hur undermåliga system kan frodas. Ursprungligen byggdes motorvägarna i Tyskland och USA av militära skäl. Hitler ville kunna flytta sina pansardivisioner snabbt. Senare har motorvägar även byggts för flygvapnets skull. Motorvägar är än i dag ett ypperligt sätt att snabbt förflytta stridsvagnar. För civila transporter finns det trafiklösningar som är betydligt energisnålare, säkrare och miljövänligare. Det franska snabbtåget TGV har till exempel transporterat över 3 miljarder passagerare utan en enda trafikolycka med dödlig utgång. Men TGV hör till marginalen i dagens samhälle. När en teknik en gång väl dominerar kan det vara svårt att få igenom bättre ersättningar.

Det finns många typer av inlåsningsmekanismer. Kunder och experter behärskar den gamla tekniken, men inte den nya. Andra, tidigare implementerade system kan vara anpassade till den gamla tekniken. Och den gamla dominerande tekniken har oftast låga styckkostnader, vilket gör det svårt för nykomlingar att konkurrera.

Hur man ska bryta teknikens grepp över samhället är en öppen fråga. I en folkomröstning 1955 sa svenskarna nej till att införa högertrafik. Vänstersidan fick nästan 83 procent av rösterna. Sedan röstade riksdagen – med stor majoritet – ändå för att införa högertrafik. Eller ta folkomröstningen om kärnkraften 1980. Då motståndarna var i klar majoritet erbjöd politikerna väljarna två nej-alternativ. Men även den så kallade ja-sidan lovade att kärnkraften skulle avskaffas. Samtliga tre alternativ som väljarna erbjöds att välja mellan var med andra ord nej-alternativ. Skillnaden mellan dem var mer eller mindre luddiga formuleringar om när avvecklingen skulle ske. Efter folkomröstningen beslutade riksdagen att kärnkraften skulle vara avskaffad senast år 2010.

Erfarenhet tyder på att det inte är lätt att rösta bort tekniska lösningar när de väl införts. Inte med de nuvarande demokratiska institutionerna i alla fall. Å andra sidan håller Tyskland på att genomföra en massiv omställning till förnyelsebar energi. Det tyder i alla fall på att det går att göra drastiska förändringar om den politiska eliten bestämmer sig för det.

*

Den perfekta människan i dag ska agera maniskt och tänka som en schizofren. Om många har svårt för det första, har de flesta blivit mästare på det senare. I dag klarar folk att hantera motstridiga tankar som ”Jag tycker inte om att köra men jag måste ha bil för att ta mig till jobbet” och ”Jag hatar mitt jobb, men jag måste betala lånet på bilen”. Du kanske invänder att du tycker om ditt jobb eller att köra, men det schizofrena tänkandet finns i så många varianter och är så utbrett att knappast någon slipper undan.

Att gilla att köra men hata trafik kanske inte är så konstigt, men det är ett exempel på vår schizoida personlighet. Vår förmåga att stå för två motstridiga åsikter samtidigt formar i slutändan hela samhället. Att köra är kanske kul, men trafik, framför allt den som går framför barnens skola eller villatomten, det gillar vi inte. Alltså skjutsar vi barnen till skolan och flyttar ut i förorten, vilket ökar trafiken och behovet av vägar. Det dröjer inte länge innan det som var en stilla förort blivit för stökigt och man flyttar lite längre ut från jobbet i stan. Det paradoxala är att summan av vars och ens logiska och rimliga agerande ofta blir ett samhälle som ingen vill ha. Till och med när utgångspunkten bara är att låta barnen växa upp i ett kvarter utan trafik.

Om man bara håller sig till trafiken så kan man konstatera en rad effekter. Bilarna kanske blir allt snabbare, men vi kör också allt längre så i slutändan kommer vi inte fram fortare. I Paris gör trafiken att bilens medelhastighet bara är 16,6 kilometer i timmen, vilket är långsammare än en cykel. Om man dessutom räknar med den tid det tar att tjäna in det bilen har kostat visar det sig att man inte tar sig fram fortare med bil än till fots. Det här är ett exempel på vad den franske filosofen och teologen Jacque Ellul kallar den teknologiska bluffen. En rad tidsbesparande tekniker har inte alls sparat någon tid åt oss. (13)

Var och en av alla dessa prylar vi tillverkar och använder verkar fantastiska, men tillsammans får de konsekvenser som till stora delar förtar den ursprungliga effekt vi förväntade oss. Helheten är alltid mer än summan av sina delar. Fler prylar och fler tjänster, eller som det heter på akademiska, högre tillväxt och stigande BNP, gör oss alltså inte automatiskt lyckligare.

Enligt Världshälsoorganisationen uppgår antalet självmord i världen (som aldrig varit rikare) till nästan en miljon om året. Det är dubbelt så mycket som antalet mord eller fyra gånger så många som dödas i krig. Bland OECD-länderna har antalet självmord ökat med tio procent de senaste trettio åren.

Hur vi mår verkar ha frikopplats från hur det står till med den rikedom som ekonomerna mäter i BNP. Den amerikanske ekonomen Robert E Lane hävdar att orsaken till att folk uppfattar att de har det sämre är att kvalitén på de mänskliga relationerna försämrats. (14)

Det finns flera alternativa mätmetoder till BNP som kan hjälpa en att förklara det fenomenet. Genuin Progress Indicator (GPI) är ett exempel där man dragit ifrån de kostnaderna som egentligen inte innebär en förbättrad levnadsstandard. Ett exempel är miljövård där man bara försöker restaurera värden som gått förlorade genom annan ekonomisk aktivitet. En ny cementfabrik både ökar och minskar välståndet. Det skapas jobb och materiella resurser. Samtidigt förorenar fabriken miljön. BNP tar inte hänsyn till att naturen förstörs.

Resultatet överensstämmer med många människors intuition: från sjuttiotalet och framåt har BNP och GPI gått skilda vägar. BNP säger att vi blir allt rikare. GPI visar på att våra samhällen stagnerat eller gått tillbaka i över trettio år.

För att lösa de problem som jobb- och tillväxtsamhället skapat går det inte bara
att mildra konsekvenserna. Det krävs att man bryter med föreställningen om att det hela tiden ska bli mer av allt. Det krävs att vi lämnar tillväxtsamhället bakom oss.

Har man sagt det stämplas man lätt som någon som vill tillbaka till stenåldern och vill tvinga tredje världen i fattigdom. Det är naturligtvis inte något alternativ. Det är den industrialiserade delen av världen som behöver minska sin förbrukning av råvaror, medan många fattiga borde ha rätt att öka den. Den franske ekonomen och filosofen Serge Latouche menar att Europas förbrukning på 1960-talet, långt ifrån ett jägar- och samlarsamhälle, är vad jorden klarar. Alternativet är en tio- eller tolvfaldig minskning av jordens befolkning.

Är det genomförbart att bryta med tillväxtsamhället och minska råvaruförbrukningen till 1960-talets nivåer för att rädda miljön? Ett svar är att det kommer att ske av sig själv då jordens resurser förbrukats. Ju mer vi slösar med oljan genom att till exempel transportera franskt mineralvatten till Italien och italienskt mineralvatten till Frankrike, desto snabbare sinar resurserna.

*

Var man än tittar i dag ser man svallvågorna från andra världskriget. Den svarta asfalten på marken, jetplanen i himlen och kärnkraftverket i horisonten är alla exempel på arvet från Hitler. Att lämna Hitlers värld och närma sig Ivar Lo-Johanssons vision är svårt, men det finns goda skäl att försöka. Det finns inget naturligt med ekonomiska system: de är alla skapade av människan. De kan förändras av människan på samma sätt som systemet förändrar människan.


Källor
1. Elektra. Kvinna år 2070, Ivar Lo-Johansson, Bonniers, 1967
2. Le sacre du temps libre La société des 35 heures, Jean Viard, Éditions de l´Aube, 2002
3. Pressmeddelande från SCB: Den faktiska medelarbetstiden under 2012 var 30,6 timmar per vecka (2013-02-26)
4. Ekonomifakta: BNP per capita.
5. Arbetssamhället. Hur arbetet överlevde teknologin, Roland Paulsen, Gleerups, 2010
6. Bloggen Cornucopias presentation av SCB jobbstatistik ”Arbetsmarknad 2008-2012: 47 % anställda inom FoU bort sedan 2008” (2013-07-30)
7. När karaktären krackelerar Personliga konsekvenser av att arbeta i den nya kapitalismen
Richard Sennett
Översättning Marianne Öjeskog
Atlas, 1999
8. Om demokratin i Amerika, Alexis de Tocqueville. Översättning : Ervin Rosenberg. Bokförlaget Atlantis, 1997
9. Happiness Lesson from a new Science, Richard Layard, The Penguin Press, 2005
10. The Darwin Economy, Robert H. Frank, Princeton University Press, 2011
11. The End of Work. The Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era, Jeremy Rifkin, Tarcher/Penguin, 2004
12. Info World: UN Study think upgrade before buying a new PC. 2004-03-07
13. Le bluff technologique, Jacques Ellul, Pluriel, 2004
Pour qui, pour quoi travaillons-nous?, Jacques Ellul, Èditions de la table Ronde, 2013
14. The Loss of Happiness in Market Democracies
Robert E. Lane, Yale University press, 2000

Inga kommentarer: